هنرمند او د شمولیت له پلوه

د پیژندنې او معلولیت لرونکي ارثیتونه

د ارزښت او صداقت سره د لیاقت تعقیب